Keyword: Yakutsk
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Asymptotic longitudinal distribution of cosmic ray variations in real time as the method of interplanetary space diagnostic"
  • Eugenia Eroshenko,A. Asipenka,A. Belov,Helen Mavromichalaki,M. Papailiou,Athanasios Papaioannou,V.A. Oleneva,V. Yanke,Keywords: Precursors, Neutron monitor, Yakutsk
  • "Search for photons of energy E>1018 eV with Yakutsk muon data"
  • M.I. Pravdin,A.V. Glushkov,D.S. Gorbunov,I.T. Makarov,G.I. Rubtsov,I.Ye. Sleptsov,Sergey Troitsky,Keywords: Gamma rays, Muons, Yakutsk

    .