Keyword: UHE neutrinos
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
 • - ORAL
 • - POSTER

 • "Acoustic search for high-energy neutrinos in Lake Baikal: status and perspectives"
 • A. Kochanov,V. Aynutdinov,A. Avrorin,V. Balkanov,I. Belolaptikov,D. Bogorodsky,N. Budnev,I. Danilchenko,G. Domogatsky,A. Doroshenko,A. Dyachok,Zh.-A. Dzhilkibaev,S. Fialkovsky,O. Gaponenko,K. Golubkov,O. Gress,T. Gress,O. Grishin,A. Klabukov,A. Klimov,K. Konischev,A. Koshechkin,V. Kulepov,D. Kuleshov,L.A. Kuzmichev,V. Lyashuk,Eike Middell,S. Mikheyev,M. Milenin,R. Mirgazov,E. Osipova,G. Pan’kov,L. Pan’kov,A. Panfilov,D. Petukhov,E. Pliskovsky,P. Pokhil,V. Poleschuk,E. Popova,V.V. Prosin,M. Rozanov,V. Rubtzov,A. Sheifler,O. Suvorova,A. Shirokov,B. Shoibonov,Ch. Spiering,B. Tarashansky,R. Wischnewski,I. Yashin,V. Zhukov,Keywords: Neutrino telescopes, UHE neutrinos, Baikal
 • "Acoustic sensor development for ultra high energy neutrino detection"
 • Mathieu Ribordy,Matt Podgorski,Keywords: UHE neutrinos, Acoustic, Detector
 • "Experimental set-up of the LUNASKA lunar Cherenkov observations at the ATCA"
 • Clancy James,Ron Ekers,Chris Philips,R.J. Protheroe,Paul Roberts,Rebecca Robinson,Jaime Alvarez-Muniz,Justin Bray,Keywords: UHE neutrinos, Radio, Moon
 • "Limits on the diffuse flux of ultra high energy neutrinos set using the Pierre Auger Observatory"
 • Javier Tiffenberg, and Pierre Auger CollaborationKeywords: UHE neutrinos, Cosmic Rays, Auger
 • "Results from the NuMoon project: Tighter constraints on cosmic neutrinos above 1022 eV from radio observations of the moon"
 • S. Buitink,J. Bacelar,R. Braun,G. BruynDe,H. Falcke,Olaf Scholten,K. Singh,B. Stappers,R. Strom,R. YahyaouiAl,Keywords: UHE neutrinos, Radio, Cherenkov light
 • "Results of LUNASKA lunar Cherenkov observations at the ATCA"
 • Clancy James,Ron Ekers,Chris Phillips,R.J. Protheroe,Paul Roberts,Rebecca Robinson,Jaime Alvarez-Muniz,Justin Bray,Keywords: UHE neutrinos, Radio, Moon
 • "UHE neutrino signatures in the surface detector of the Pierre Auger Observatory"
 • D. Góra, and Pierre Auger CollaborationKeywords: UHE neutrinos, Auger,

  .