Keyword: Trigger system
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "The trigger and DAQ system of the surface detector array of the Telescope Array experiment"
  • Hiroyuki Sagawa,Akimichi Taketa,E. Kido,Toshiyuki Nonaka,H. Ohoka,Takeshi Okuda,Shunsuke Ozawa,Masaki Fukushima,Y. Yamakawa,J.W. Belz, and Telescope Array CollaborationKeywords: UHE, Surface detector, Trigger system
  • "The trigger system preparation of the NUCLEON space experiment"
  • Artur Tkachenko,V. Boreiko,N. Gorbunov,V. Grebenyuk,A. Kalinin,D. Karmanov,Z. Krumstein,A. Pakhomov,Dmitriy Podorozhnyi,S. Porokhovoy,B. Sabirov,A. Sadovsky,A. Timoshenko,Leonid Tkachev,Keywords: Trigger system, NUCLEON experiment, Cosmic Rays

    .