Keyword: TUS mission
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "The optical system preparation of the TUS space experiment."
  • Leonid Tkachev,Svetlana Biktemerova,G. Garipov,A. Grinyuk,V. Grebenyuk,B. Khrenov,Pavel Klimov,Dmitry Naumov,S. Porokhovoy,B. Sabirov,O. Saprykin,M. Slunecka,Artur Tkachenko,I. Yashin,Keywords: UHE EAS, TUS mission, Space instrumentation

    .