Keyword: Supernovae neutrinos
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Search for neutrino bursts from core collapse supernovae at the Baksan Underground Scintillation Telescope"
  • R.V. Novoseltseva,M.M. Boliev,I.M. Dzaparova,M.M. Kochkarov,S.P. Mikheyev,Yu.F. Novoseltsev,V.B. Petkov,P.S. Striganov,G.V. Volchenko,V.I. Volchenko,A.F. Yanin,Keywords: Neutrino, Supernovae neutrinos, Galactic sources
  • "Sodium Chloride as a target for Supernovae neutrinos"
  • VadimV. Boyarkin,O.G. Ryazhskaya,Keywords: Supernovae neutrinos, Sodium chloride,

    .