Keyword: Solar WIMPs
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Search for Neutrinos from Dark Matter Annihilation in the Sun with the Baikal Neutrino Experiment"
  • V.V. Prosin,A. Avrorin,V. Aynutdinov,V. Balkanov,I. Belolaptikov,D. Bogorodsky,N. Budnev,I. Danilchenko,G. Domogatsky,A. Doroshenko,A. Dyachok,Zh.-A. Dzhilkibaev,S. Fialkovsky,O. Gaponenko,K. Golubkov,O. Gress,T. Gress,O. Grishin,A. Klabukov,A. Klimov,A. Kochanov,K. Konischev,A. Koshechkin,V. Kulepov,D. Kuleshov,L.A. Kuzmichev,V. Lyashuk,Eike Middell,S. Mikheyev,M. Milenin,R. Mirgazov,E. Osipova,G. Pankov,L.V. Pankov,A. Panfilov,D. Petuhov,E. Pliskovsky,P. Pokhil,V. Poleschuk,E. Popova,M. Rozanov,V. Rubtzov,A. Sheifler,A. Shirokov,B. Shoibonov,Ch. Spiering,O. Suvorova,B. Tarashansky,R. Wischnewski,I. Yashin,V. Zhukov,Keywords: Baikal, Neutrino, Solar WIMPs

    .