Keyword: Scintillation strip
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Scintillation hodoscope for muon diagnostics"
  • Igor Yashin,N.V. Ampilogov,I.I. Astapov,Natalia Barbashina,V.V. Borog,D.V. Chernov,A.N. Dmitrieva,Konstantin Kompaniets,A.A. Petrukhin,V.V. Shutenko,Dmitry Timashkov,Keywords: Muon diagnostic, Aperture hodoscope, Scintillation strip

    .