Keyword: Nuclear emulsion technology
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "The project of cosmic gamma-ray observation by nuclear emulsion"
  • Atsushi Iyono,Sigeki Aoki,Koichi Kodama,Jiro Kawada,Naoki Nonaka,Atsumu Suzuki,Toshio Hara,Yuta Watanabe,Hiroko Rokujo,Akitaka Ariga,Masashi Kazuyama,Hirotaka Kubota,Masahiro Komatsu,Takashi Sako,Osamu Sato,Yoshitaka Taira,Satoru Takahashi,Naotaka Naganawa,Toshiyuki Nakano,Mitsuhiro Nakamura,Kimio Niwa,Yoshiaki Nonoyama,Kaname Hamada,Tsutomu Fukuda,Tomoko Furukawa,Kaoru Hoshino,Motoki Miyanishi,Seigo Miyamoto,Kunihiro Morishima,Teppei Yoshioka,Junya Yoshida,Yoshihiro Sato,Ikuo Tezuka,Keywords: Gamma rays, Nuclear emulsion technology, Balloon

    .