Keyword: NUCLEON experiment
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "The NUCLEON instrument technological sample testing by pion beams"
  • A. Pakhomov,V. Bulatov,S. Filippov,N. Gorbunov,V. Grebenyuk,D. Karmanov,Dmitriy Podorozhnyi,D. Polkov,S. Tarabrin,L. Tkachenko,Leonid Tkachev,Andrey Turundaevskii,A. Vlasov,Keywords: NUCLEON experiment, Beam Tests,
  • "The trigger system preparation of the NUCLEON space experiment"
  • Artur Tkachenko,V. Boreiko,N. Gorbunov,V. Grebenyuk,A. Kalinin,D. Karmanov,Z. Krumstein,A. Pakhomov,Dmitriy Podorozhnyi,S. Porokhovoy,B. Sabirov,A. Sadovsky,A. Timoshenko,Leonid Tkachev,Keywords: Trigger system, NUCLEON experiment, Cosmic Rays

    .