Keyword: HAGAR
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Observation of Crab Nebula with the HAGAR telescope system at Hanle in the Himalayas"
  • R.J. Britto,B.S. Acharya,V.R. Chitnis,R. Cowsik,N. Dorji,K.S. Gothe,P.U. Kamath,P.K. Mahesh,B.K. Nagesh,A. Naidu,N.K. Parmar,T.P. Prabhu,L. Saha,F. Saleem,Sandeep Kumar,A.K. Saxena,S.K. Rao,S.K. Sharma,A. Shukla,B.B. Singh,R. Srinivasan,G. Srinivasulu,P.V. Sudersanan,S.S. Upadhya,P.R. Vishwanath,Keywords: HAGAR, Gamma rays, Crab nebula
  • "Observation of Geminga and Crab pulsars using HAGAR telescope systems"
  • B.S. Acharya,R.J. Britto,V.R. Chitnis,R. Cowsik,N. Dorji,S.K. Duhan,K.S. Gothe,P.U. Kamath,M.K. Mahesh,B.K. Nagesh,A. Naidu,N.K. Parmar,T.P. Prabhu,L. Saha,F. Saleem,A.K. Saxena,S.K. Rao,S.K. Sharma,A. Shukla,B.B. Singh,R. Srinivasan,G. Srinivasulu,P.V. Sudersanan,S.S. Upadhya,P.R. Vishwanath,Keywords: Pulsars, Gamma rays, HAGAR
  • "Status of HAGAR telescope array at Hanle in the Himalayas"
  • V.R. Chitnis,B.S. Acharya,R. Cowsik,N. Dorji,K.S. Gothe,P.U. Kamat,P.K. Mahesh,B.K. Nagesh,N.K. Parmar,T.P. Prabhu,F. Saleem,S.K. Duhan,A.K. Saxena,S.K. Rao,S.K. Sharma,B.B. Singh,R. Srinivasan,G. Srinivasulu,P.V. Sudersanan,S.S. Upadhya,P.R. Vishwanath,Keywords: HAGAR, Gamma rays, Cerenkov detectors

    .