Keyword: Germanium detectors
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "The Nuclear Compton Telescope (NCT): a status report after 2009 balloon flight"
  • M.A. Huang,Mark Amman,MarkE. Bandstra,Eric Bellm,StevenE. Boggs,JasonD. Bowen,Hsiang-Kuang Chang,Yuan-Hann Chang,Shueng-Jung Chiang,Jeng-Lun Chiu,Pierre Jean,Jau-Shian Liang,Chih-Hsun Lin,Zong-Kai Liu,PaulN. Luke,Daniel Perez-Becker,Ray-Shine Run,CorneliaB. Wunderer,Andreas Zoglauer,Keywords: Gamma rays, Compton scattering, Germanium detectors

    .