Keyword: Beam Tests
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Calibration of the CREAM-III calorimeter with beam test data"
  • J.H. Han,H.S. Ahn,O. Ganel,J.A. Jeon,C.H. Kim,K.C. Kim,M.H. Lee,L. Luts,A. Malinin,S.W. Nam,I.H. Park,N.H. Park,Eun-Suk Seo,A. Vartanyan,P. Walpole,J. Wu,J. Yang,J.H. Yoo,Y.S. Yoon,S.Y. Zinn,Keywords: Cosmic Rays, Beam Tests, Calorimeter
  • "The NUCLEON instrument technological sample testing by pion beams"
  • A. Pakhomov,V. Bulatov,S. Filippov,N. Gorbunov,V. Grebenyuk,D. Karmanov,Dmitriy Podorozhnyi,D. Polkov,S. Tarabrin,L. Tkachenko,Leonid Tkachev,Andrey Turundaevskii,A. Vlasov,Keywords: NUCLEON experiment, Beam Tests,

    .