Keyword: Baikal
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
 • - ORAL
 • - POSTER

 • "Acoustic search for high-energy neutrinos in Lake Baikal: status and perspectives"
 • A. Kochanov,V. Aynutdinov,A. Avrorin,V. Balkanov,I. Belolaptikov,D. Bogorodsky,N. Budnev,I. Danilchenko,G. Domogatsky,A. Doroshenko,A. Dyachok,Zh.-A. Dzhilkibaev,S. Fialkovsky,O. Gaponenko,K. Golubkov,O. Gress,T. Gress,O. Grishin,A. Klabukov,A. Klimov,K. Konischev,A. Koshechkin,V. Kulepov,D. Kuleshov,L.A. Kuzmichev,V. Lyashuk,Eike Middell,S. Mikheyev,M. Milenin,R. Mirgazov,E. Osipova,G. Pan’kov,L. Pan’kov,A. Panfilov,D. Petukhov,E. Pliskovsky,P. Pokhil,V. Poleschuk,E. Popova,V.V. Prosin,M. Rozanov,V. Rubtzov,A. Sheifler,O. Suvorova,A. Shirokov,B. Shoibonov,Ch. Spiering,B. Tarashansky,R. Wischnewski,I. Yashin,V. Zhukov,Keywords: Neutrino telescopes, UHE neutrinos, Baikal
 • "Search for Neutrinos from Dark Matter Annihilation in the Sun with the Baikal Neutrino Experiment"
 • V.V. Prosin,A. Avrorin,V. Aynutdinov,V. Balkanov,I. Belolaptikov,D. Bogorodsky,N. Budnev,I. Danilchenko,G. Domogatsky,A. Doroshenko,A. Dyachok,Zh.-A. Dzhilkibaev,S. Fialkovsky,O. Gaponenko,K. Golubkov,O. Gress,T. Gress,O. Grishin,A. Klabukov,A. Klimov,A. Kochanov,K. Konischev,A. Koshechkin,V. Kulepov,D. Kuleshov,L.A. Kuzmichev,V. Lyashuk,Eike Middell,S. Mikheyev,M. Milenin,R. Mirgazov,E. Osipova,G. Pankov,L.V. Pankov,A. Panfilov,D. Petuhov,E. Pliskovsky,P. Pokhil,V. Poleschuk,E. Popova,M. Rozanov,V. Rubtzov,A. Sheifler,A. Shirokov,B. Shoibonov,Ch. Spiering,O. Suvorova,B. Tarashansky,R. Wischnewski,I. Yashin,V. Zhukov,Keywords: Baikal, Neutrino, Solar WIMPs
 • "Search for a diffuse flux of high-energy neutrinos with the Baikal neutrino telescope NT200"
 • A. Kochanov,A. Avrorin,V. Aynutdinov,V. Balkanov,I. Belolaptikov,D. Bogorodsky,N. Budnev,I. Danilchenko,G. Domogatsky,A. Doroshenko,A. Dyachok,Zh.-A. Dzhilkibaev,S. Fialkovsky,O. Gaponenko,K. Golubkov,O. Gress,T. Gress,O. Grishin,A. Klabukov,A. Klimov,K. Konischev,A. Koshechkin,V. Kulepov,D. Kuleshov,L.A. Kuzmichev,V. Lyashuk,Eike Middell,S. Mikheyev,M. Milenin,R. Mirgazov,E. Osipova,G. Pan’kov,L. Pan’kov,A. Panfilov,D. Petukhov,E. Pliskovsky,P. Pokhil,V. Poleschuk,E. Popova,V.V. Prosin,M. Rozanov,V. Rubtzov,A. Sheifler,A. Shirokov,B. Shoibonov,Ch. Spiering,O. Suvorova,B. Tarashansky,R. Wischnewski,I. Yashin,V. Zhukov,Keywords: Neutrino, Neutrino telescopes, Baikal
 • "Search for neutrinos from Gamma-Ray Bursts with the Baikal neutrino telescope NT200"
 • R. Wischnewski,A. Avrorin,V. Aynutdinov,V. Balkanov,I. Belolaptikov,D. Bogorodsky,N. Budnev,I. Danilchenko,G. Domogatsky,A. Doroshenko,A. Dyachok,Zh.-A. Dzhilkibaev,S. Fialkovsky,O. Gaponenko,K. Golubkov,O. Gress,T. Gress,O. Grishin,A. Klabukov,A. Klimov,A. Kochanov,K. Konischev,A. Koshechkin,V. Kulepov,D. Kuleshov,L.A. Kuzmichev,V. Lyashuk,Eike Middell,S. Mikheyev,M. Milenin,R. Mirgazov,E. Osipova,G. Pankov,L.V. Pankov,A. Panfilov,D. Petukhov,E. Pliskovsky,P. Pokhil,V. Poleschuk,E. Popova,V.V. Prosin,M. Rozanov,V. Rubtzov,A. Sheifler,A. Shirokov,B. Shoibonov,Ch. Spiering,O. Suvorova,B. Tarashansky,I. Yashin,V. Zhukov,Keywords: Neutrino telescopes, Baikal, GRB
 • "Status of the BAIKAL neutrino experiment"
 • L.A. Kuzmichev,A. Avrorin,V. Aynutdinov,V. Balkanov,I. Belolaptikov,D. Bogorodsky,N. Budnev,I. Danilchenko,G. Domogatsky,A. Doroshenko,A. Dyachok,Zh.-A. Dzhilkibaev,S. Fialkovsky,O. Gaponenko,K. Golubkov,O. Gress,T. Gress,O. Grishin,A. Klabukov,A. Klimov,A. Kochanov,K. Konischev,A. Koshechkin,V. Kulepov,D. Kuleshov,V. Lyashuk,Eike Middell,S. Mikheyev,M. Milenin,R. Mirgazov,E. Osipova,G. Pan’kov,L. Pan’kov,A. Panfilov,D. Petukhov,E. Pliskovsky,P. Pokhil,V. Poleschuk,E. Popova,V.V. Prosin,M. Rozanov,V. Rubtzov,A. Sheifler,A. Shirokov,B. Shoibonov,Ch. Spiering,O. Suvorova,B. Tarashansky,R. Wischnewski,I. Yashin,V. Zhukov,Keywords: Neutrino telescopes, Baikal,

  .