Keyword: Abell 3376
Wyswietlenie slow kluczowych.

LEGEND:
  • - ORAL
  • - POSTER

  • "Search for TeV Gamma-Rays around the merger cluster Abell 3376 with CANGAROO-III"
  • T. Yoshida,Takashi Matoba,Yasufumi Hirai,Michiyo Akimoto,G.V. Bicknell,R.W. Clay,P.G. Edwards,Ryoji Enomoto,Shuichi Gunji,Satoshi Hara,Tadao Hara,Sei'ichi Hayashi,Hisanori Ishioka,Shigeto Kabuki,F. Kajino,Hideaki Katagiri,Akiko Kawachi,Tadashi Kifune,Ryuta Kiuchi,Hidetoshi Kubo,Toshiki Kunisawa,Junko Kushida,Yutaka Matsubara,Ikuma Matsuzawa,Taku Mizukami,Y. Mizumira,Yoshihiko Mizumoto,Masaki Mori,Hiroshi Muraishi,Tsuguya Naito,Takeshi Nakamori,K. Nakayama,Kyoshi Nishijima,Michiko Ohishi,Y. Otake,Shin'ichi Ryoki,K. Saito,Yukiko Sakamoto,Victor Stamatescu,Toshitaka Suzuki,D.L. Swaby,Toru Tanimori,Greg Thornton,Fuyuki Tokanai,Y. Toyota,K. Tsuchiya,S. Yanagita,Y. Yokoe,Takanori Yoshikoshi,Yohei Yukawa,Keywords: Gamma rays, Galaxy, Abell 3376

    .